Centrum Naturoterapii i Spa w Kozienicach

Regulamin kursów

Regulamin korzystania ze szkoleń i kursów w Centrum Naturotarapii i SPA w Kozienicach z siedzibą w Kozienicach 26-900, ul Bohaterów Studzianek 30

 

§ 1 Postanowienia ogólne Regulaminu

 

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług szkoleniowych przez Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach z siedzibą w Kozienicach 26-900, ul Bohaterów Studzianek 30 świadczonych przez Usługodawcę, w postaci szkoleń stacjonarnych oraz za pośrednictwem serwisu internetowego http://naturoterapia-kozienice.pl/szkolenia/ zwanej dalej Platformą szkoleniową, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Uczestników szkoleń.

2. Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania ani zgłoszenia jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania lub zgłoszenia, dokonanie rejestracji lub zgłoszenia jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

3. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest dostępny również w siedzibie Usługodawcy. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy.

4. Każdy Usługobiorca ma obowiązek zapewnienia, aby wskazany przez niego Uczestnik szkolenia zapoznał się z Regulaminem i przestrzegał jego postanowień.

5. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1030), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

 

§ 2 Definicje użyte w Regulaminie

 

1. Usługodawca – Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach z siedzibą w Kozienicach 26-900, ul Bohaterów Studzianek 30 , http://naturoterapia-kozienice.pl/szkolenia/, biuro@naturoterapia-kozienice.pl.

2. Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera z Usługodawcą umowę na zasadach określonych w Regulaminie. Uczestnik szkolenia – Usługobiorca, będący osobą fizyczną, zawierający umowę o świadczenie Usługi szkolenia lub Usługi e-learning, lub osoba fizyczna wskazana przez Usługobiorcę jako osoba, na rzecz której jest zawarta umowa o Usługę szkolenia lub Usługi e-learning.

3. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.

4. Usługi szkolenia – Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.

5. Usługi elektroniczne – Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin. 7. Serwis – serwis internetowego umieszczony pod adresem http://naturoterapia-kozienice.pl/szkolenia/

 

§ 3 Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

 

1. Usługodawca świadczy:
a) Usługi szkolenia, polegające na możliwości uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, kursach i seminariach (zwanych dalej „szkoleniami stacjonarnymi”), organizowanych w siedzibie Usługodawcy lub innym wskazanym miejscu, w terminach określonych przez Usługodawcę; b) Usługi elektroniczne, w szczególności możliwość uczestnictwa w szkoleniach e-learning (szkolenia on-line).

2. Korzystanie z niektórych Usług wymaga zarejestrowania na Platformie szkoleniowej. Usługodawca określa na Platformie szkoleniowej rodzaje usług wymagających zarejestrowania.

3. Oferta świadczenia usług elektronicznych jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług elektronicznych bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usług elektronicznych.

4. Oferta świadczenia usług elektronicznych i szkoleń może być rozszerzona w porozumieniu z Usługobiorcami.

 

§ 4 Zawarcie umowy o świadczenia usług

 

1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi szkolenia wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego formularza w postaci elektronicznej w sposób podany za pomocą poczty elektronicznej. Zawarcie umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego następuje w momencie potwierdzenia przez Usługodawcę otrzymania poprawnie wypełnionego formularza przez przesłanie wiadomości e-mail na adres Uczestnika szkolenia podany w formularzu.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych w formie świadczenia usługi e-learning następuje w momencie otrzymania przez Usługodawcę poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego dotyczącego wybranego szkolenia, wysłanego do Usługodawcy oraz przez przesłanie potwierdzenia poprzez wiadomości e-mail na adres Uczestnika szkolenia podany w formularzu.

3. Usługodawca potwierdza zawarcie umowy o świadczenie Usługi szkolenia stacjonarnego i o świadczenie Usługi elektronicznej e-learning drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika szkolenia podany w formularzu.

 

§ 5 Zakres usługi szkolenia stacjonarnego

 

1. Przedmiotem umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego jest umożliwienie uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Usługodawcę.

2. Usługodawca zastrzega, że niektóre szkolenia stacjonarne mogą odbyć się wyłącznie w razie zgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników szkolenia, wymaganej do ich przeprowadzenia.

3. Usługodawca ogłasza na stronach Serwisu dane dotyczące przedmiotu, terminu, miejsca, programu i ceny szkolenia stacjonarnego.

4. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności zaliczki na poczet szkolenia w terminie 4 dni przed rozpoczęciem części edukacyjnej on-line.

5. Uczestnictwo w niektórych szkoleniach stacjonarnych organizowanych przez Usługodawcę jest nieodpłatne. Informacje o tych Szkoleniach Usługodawca zamieszcza na stronach Serwisu.

 

§ 6 Zakres usługi e-learning

 

1. Przedmiotem umowy o świadczenie Usługi e-learning jest udostępnienie Usługobiorcy pliku (plików) zawierającego szkolenie (dalej: plik/i szkolenia) na wybrany przez Usługobiorcę z oferty Usługodawcy temat.

2. W ramach umowy Usługobiorca otrzymuje również możliwość kontaktu z osobą odpowiedzialną merytorycznie za wybrane szkolenie e-learning, na zasadach opisanych w charakterystyce szkolenia. Udostępnienie pliku szkolenia może nastąpić bez możliwości utrwalenia go na dysku Usługobiorcy.

3. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1341) Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi e-learning po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.

4. Udostępnienie pliku szkolenia następuje w terminie 3 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku Usługodawcy na okres wskazany przez Usługodawcę na Platformie szkoleniowej. Po upływie wskazanego okresu dostęp do pliku wygasa.

 

§ 7 Zasady dokonywania płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę

 

1. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w na stronie firmy http://naturoterapia-kozienice.pl , formularzu lub wiadomości e-mail zawierającej informację o sposobie dokonania wpłaty.

2. O ile nie zaznaczono inaczej wpłat należy dokonywać na rachunek: Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach z siedzibą w Kozienicach 26-900, ul Bohaterów Studzianek 30, Bank Pekao SA nr 48 1240 5862 1111 0010 7375 5673, w tytule podając nazwę szkolenia.

3. W tytule wpłaty należy wpisać dane identyfikacyjne Usługobiorca podane w formularzu zgłoszeniowym.

 

§ 8 Wymagania techniczne korzystania z usług elektronicznych

 

1. W celu prawidłowego korzystania z usług elektronicznych, Usługobiorcy powinni dysponować:
a) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
b) przeglądarką Internet Explorer wersja 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
c) przeglądarką plików pdf Adobe Reader, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
d) programem do edycji tekstu o funkcjonalności programu MS WordPad albo oprogramowaniem o podobnych lub wyższych parametrach; Korzystanie ze wszystkich aplikacji umieszczonych na Platformie szkoleniowej może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji plików cookies.

 

§ 9 Określenie praw i obowiązków stron

 

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi szkoleń stacjonarnych i usług elektronicznych.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za usługi odpłatne w terminie i w sposób określony przez Usługodawcę dla danej usługi.

3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę oraz uczestnika szkolenia usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.

4. Usługodawca zastrzega, że materiały szkoleniowe zamieszczone na Platformie szkoleniowej, pliki szkoleń i materiały udostępniane Uczestnikom szkolenia podczas szkoleń stacjonarnych i szkoleń e-learning są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca lub Uczestnik szkolenia ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w internecie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

5. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu do pliku szkolenia Usługobiorcy lub uczestnikowi szkolenia, jeśli korzystają oni w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z usługi e-learning.

6. Na życzenie Usługobiorcy zostaje wystawiona przez Usługodawcę faktura VAT, która zostanie doręczona osobiście lub wysłana Usługobiorcy pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

7. Usługobiorca usługi szkolenia stacjonarnego lub usług elektronicznych wymagających zarejestrowania albo uczestnik szkolenia, dokonując zgłoszenia lub rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana przez przesyłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.

8. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.

9. Usługodawca zastrzega, że usługi mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.

10. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Regulaminu przez wskazanego przez siebie Uczestnika szkolenia.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
a)za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z usług przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
b) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
c) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia usług w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.

12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych serwisach niż http://naturoterapia-kozienice.pl/szkolenia/, do których linki zawarto w Serwisie.

 

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy

 

1. W ramach świadczenia usługi szkolenia stacjonarnego Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922), do przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi szkolenia stacjonarnego.

2. W ramach świadczenia drogą elektroniczną usługi e-learning, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1030), do przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi e-learning oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi e-learning.

3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Uczestnika szkolenia z usługi w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Uczestnika szkolenia w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

4. Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922), do przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia, korzystających z Usług szkolenia, w celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w powyższym celu.

5. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
a) nazwisko i imiona Uczestnika szkolenia,
b) numer NIP,
c) adres zamieszkania lub pobytu,
d) adres do korespondencji,
e) adres poczty elektronicznej,
f) numer telefonu.

6. Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Uczestnika szkolenia, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usługi przez Usługodawcę.

7. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Uczestnika szkolenia z usługi e-learning (dane eksploatacyjno-techniczne):
a) oznaczenia identyfikujące Uczestnika szkolenia nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Uczestnik szkolenia,
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi e-learning,

8. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

9. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Uczestników szkolenia. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

10. Uczestnicy szkolenia mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

11. Usługodawca może, na podstawie art. 31 w/w Ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Uczestników szkolenia innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe i współorganizatorom szkoleń.

 

§ 11 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

 

1. Umowa o świadczenie usługi e-learning rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki plik (pliki) szkolenia został udostępniony Usługobiorcy przez Usługodawcę.

2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego w szczególności w razie niemożliwości przeprowadzenia szkolenia z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym w szczególności nieotrzymania przez Usługodawcę minimalnej liczby zgłoszeń na dane szkolenie,

3. W razie odstąpienia Usługodawcy od umowy o świadczenie usługi szkolenia z powodów wskazanych w § 11 ust. 2 po dokonaniu płatności za szkolenie, Usługodawca może zaproponować Uczestnikowi szkolenia udział w szkoleniu w innym terminie, a jeżeli uczestnik szkolenia nie zaakceptuje nowego terminu szkolenia – zwróci Usługobiorcy pełną opłatę za szkolenie w terminie 14 dni roboczych.

4. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego w terminie do 3 dni przed dniem rozpoczęciem szkolenia. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie i musi być wysłane mailem lub listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.

5. W razie odstąpienia Usługobiorcy od umowy o świadczenie Usługi szkolenia w sposób określony w § 11 ust. 4 Usługodawcy należy się 80% opłaty za szkolenie. W przypadku nieprzybycia Uczestnika szkolenia na szkolenie, bez wcześniejszego oświadczenia o odstąpieniu do dnia wskazanego w ust. 4 powyżej, Usługodawca nie zwraca opłaty za szkolenie.

6. Reklamacje usług Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres pocztowy Usługobiorcy.

7. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

8. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

 

§ 12 Postanowienia szczególne dotyczące konsumentów

 

1. Usługobiorcom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ustępu 4 i 5 poniżej.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.

3. W razie odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy o świadczenie Usługi odpłatnej, po dokonaniu płatności, Usługodawca zwraca Usługobiorcy całą opłatę.

4. Usługobiorca zawierający umowę o świadczenie Usługi Szkolenia na mniej niż 14 dni przed dniem Szkolenia, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi szkolenia przed upływem 14 – dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

5. Usługobiorca opłacający Usługę e-learning przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi e-learning niezwłocznie po jej opłaceniu. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

 

§ 13 Postanowienia końcowe Regulaminu

 

1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zachowaniem praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usługi przez Usługodawcę.

2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 luty 2018 r.

Właściciel Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach Małgorzata Markiewicz

Zobacz również

W związku z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Dyrektywami UE, zobowiązani jesteśmy do opublikowania poniższego oświadczenia: Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za poradę zdrowotną. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego wykorzystania zawartych na tej stronie informacji. Wiedza tu zawarta jak i opisane procedury i sugestie nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Celem serwisu jest promocja profilaktyki i utrzymanie zdrowia. Zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Wykorzystanie umieszczonych tu informacji wymaga zgody Centrum Naturoterapii i SPA w Kozienicach.